วัยพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เขต 1 ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมภายใต้แผนงานส่วนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2/2563)

10 06 2563

news 10 06 2563