วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสามารถ ประทิสธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการอุทธรณ์ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต Web Conferrence โดยมีนายสัตวแพทย์ชัววัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม

01 06 25636

news 01 06 25636