วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และนายอุดร พาศิรายุธ นายกเทศมนตรีตาบลถอนสมอ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า >> อ่านรายละเอียด

11 03 2563