วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้างดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือกแพะ เพื่อทดสอบโรคบรูเซลลาและพิจารณาให้การรับรองฟาร์มปลอดภัยโรคต่อไป

8 11 2562

news 8 11 2562