วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ดำเนินกการสำรวจข้อมูลตลาดนัดจำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อควบคุมป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาสุกร ณ ตลาดนัดอินทร์บุรี

09 10 2562

news 09 10 2562