วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร้วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว และฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

21 08 2562

 

news 21 08 2562