วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมคณะ ตรวติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

 

01 08 2562

 

news 01 08 2562